Piktjärn

Spillkråka och tretåig hackspett kör trumsolon och järpens visslingar genljuder mellan träden. Den täta lövrika sumpskogen kan vara rejält blöt och svår för vandraren att ta sig fram i, men är ett populärt tillhåll för många andra.

PIKTJÄRN

Naturen har påbörjat rivningen av en gammal fäbodvall

Tvärån Piktjärn


Skrovliga stammar


Största delen av reservatet täcks av en artrik och varierande granskog. Ur granarnas mörker sträcker björkar och sälgar desperat sina knotiga grenar mot solen. På äldre björkar och björkhögstubbar växer rikligt med lavar, flera av dem är rödlistade.


I de gamla fallna träden på marken myllrar det också av liv. Multnande trädstammar halvt dolda i blåbärsriset erbjuder hem åt både djur och växter som är beroende av den döda veden, bland annat vedlevande insekter, lavar och svampar. Tretåig hackspett har hackat sitt bo i en döende gran och kan ses i det närmaste ljudlöst flyga mellanträden.


Blött och svårframkomligt


Tvärån är bara ett av de vattendrag som rinner igenom skogen. De bildar ett starkt meandrande system genom hela området och stora delar av skogen är örtrik fuktig eller blöt blandsumpskog. I sina blötaste delar gör högväxta starrtuvor och djupa vattenfyllda höljor det nästan omöjligt att ta sig fram. Här får man även vada i frodig högörtsvegetation av nordisk stormhatt, älggräs, brudborste och skogsnäva.


I den fuktiga miljön växer träden långsamt och trots att många är i 150-årsåldern är de inte särskilt grova. Trädborrningar visar att de äldsta granarna är närmare 300 år gamla. Många träd dukar under i den fuktiga miljön och det finns gott om torrgranar i de blötaste delarna.


Viktiga våtmarker


En stor del av reservatet täcks av våtmarker. Alla våtmarkerna är odikade och de är väldigt viktiga för att sumpskogen ska hållas hydrologiskt intakt. Myrarna är helt öppna eller med enstaka träd och på marken blandas vitmossor och halvgräs med hjortron, odon, dvärgbjörk och ljung.


Bland blommorna kan ängskovall, blodrot, fjällskära, humleblomster, ängsull, brudsporre, tvåblad och ängsnycklar nämnas.